Privacy
Al Dat Is, Praktijk voor Persoonlijke Coaching en Spirituele Groei, gevestigd te Helmond, hierna te noemen ‘Praktijk Al Dat Is’, is overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk Al Dat Is verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Verwerkingsdoel en grondslag
Praktijk Al DAt Is verwerkt uw persoonsgegevens met als grondslag de noodzakelijkheid voor het uitvoeren van een overeenkomst (AVG Art. 6 1b) voor de volgende doelen:

  • Verzenden van praktijkgebonden informatie
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten
  • Om diensten bij u af te leveren
  • Het afhandelen van uw betaling

De praktijk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Uw cliënt rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Al Dat Is.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar coaching@aldatis.com

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Praktijk Al Dat Is wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Overige privacy verklaringen
Praktijk Al Dat Is verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de AVG.

Praktijk Al Dat Is neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Praktijk Al Dat Is verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Praktijk Al Dat Is bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals de bewaarplicht ten behoeve van de fiscus.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Praktijk Al Dat Is neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via coaching@aldatis.com.